Všeobecné smluvní podmínky, ochrana osobních údajů GDPR

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi objednatelem služeb a firmou AW TERMO s.r.o. www.termohospital.cz.

Písemná objednávka služeb emailem nebo objednávka služeb vyplývající z vyplnění formuláře na webových stránkách www.termohospital.cz je právně závazná. Taková objednávka musí mít vyplněny všechny základní náležitosti označené (*). Odesláním objednávky objednatel potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a vzniká tak smluvní vztah.

Doba pro přijetí objednávky a jeho vyřízení je Všeobecnými smluvními podmínkami stanovena maximálně na 48h. V tomto časovém horizontu je určený zaměstnanec povinen telefonicky kontaktovat objednatele, stanovit termín pro termovizní měření a ujasnit související detaily. Firma AW TERMO s.r.o. si vyhrazuje právo upravit datum měření v závislosti na počasí nebo jiných např. technických komplikacích.

Firma AW TERMO s.r.o. má právo účtovat své služby dle ceníku (odkaz) a to i dodatečně nadrámec dle znění původní objednávky pokud zákazník využil dané prostředky a služby. 

Služby mimo ceník:

– elektronická komunikace po emailu pro doporučení řešení problémů

– telefonický rozhovor v délce více jak 30min

Zákazník je povinnen uhradit veškeré náklady a služby spojené s více pracemi, které společnost AW TERMO s.r.o. poskytla.

Při měření se firma AW TERMO s.r.o. řídí přísnými normami a stanovenými zásadami:

  • rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou objektu nesmí být pod 10°C
  • rychlost větru nesmí přesáhnout 4m/s
  • záběr kamery nesmí být zakryt z více jak 20% žádným jiným objektem
  • snímkování nesmí probíhat ze vzdálenosti delší než 40m
  • snímek nesmí být pořízen bez souhlasu osob v záběru

Společnost AW TERMO s.r.o. spolupracuje s certifikovanými zaměstnanci, kteří provádějí měření s certifikovanými termokamerami.

Pobočky firmy v ČR jsou situovány v městech Praha, Hradec Králové a Vsetín. Ke každému termoviznímu měření vyrazí tým z nejbližší pobočky. Účtovaná částka za každý najetý kilometr je 10Kč jedním směrem.

Provedení platby v rámci balíčku MINI, STANDARD a VIP je vyžadováno ihned po ukončení termovizního měření. V ostatních případech proběhne platba dle dohody.

V případě nespokojenosti zákazníka lze uplatnit stížnost či připomínky na adrese info@termohospital.cz. Celá záležitost bude následně pečlivě prošetřena a vyhodnocena.

Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti AW TERMO s.r.o., se sídlem Tř. Edvarda Beneše 141/35, Hradec Králové Praha 3, IČ 28231503, (dále jen termohospital.cz) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Zpracování osobních údajů

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přesné navigace na místo pracovního výkonu (služeb termovizního měření a konzultace) a pro vystavení výstupního protokolu s termosnímky analyzované zaměstnancem firmy.

Po jak dlouhou dobu budete mé osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 2 let, kdy uzavíráme naší službu kontrolou doporučených opatření v rámci konzultace.

Jak a kdy mohu souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@termohospital.cz

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my jako Správce a případně také třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Zpracovatelé však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Třetí osoby jsou osoby, které tvoří náš pomocný tým lidí při zpracování služby termovizního měření. U třetích stran je osobní údaj uchován jen dobu k tomu nezbytně nutnou (měření, konzultace, vyhodnocení) tedy maximálně 2 měsíce.

Budou mé osobní údaje předány mimo EU?

Ne.

Jakým způsobem Vás jako Správce mohu kontaktovat?

Pro správu Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailu: info@termohospital.cz nebo písemně na adrese sídla správce Tř. Edvuarda Beneše 142/35, 50012 Hradec Králové. V tomto případě jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

i) další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí osobních údajů je ale podmínkou pro uskutečnění kterékoliv služby na stránkách www.termohospital.cz.